Shatle e-shop
Všeobecné obchodní podmienky


Úvodné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi zákazníkom a predávajúcim súvisiace s objednávkou tovaru v elektronickom obchode Shatlé dostupný na www.shatle.com (ďalej len „e-shop“) (ďalej len „tovar“) a všetky súvisiace právne vzťahy týkajúce sa tohto e-shopu.

Predávajúcim je spoločnosť Shattlé, s. r. o , IČO: 48024457, IČ DPH: SK2024180532 so sídlom Letná 3372/25, 058 01 Poprad (ďalej len „predávajúci“)

Zákazníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva e-shop, najmä vykonáva úkony smerujúce k objednávke tovaru a samotnú objednávku tovaru. Zákazníkom môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ resp. iná právnická osoba.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

Podnikateľom je každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom (ďalej len „podnikateľ“).

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 051/7721 597 
fax č. 051/7721 596

Kontakt na predávajúceho
Pre uzavretie objednávky, informácie o prebiehajúcich objednávkach alebo akúkoľvek inú korešpondenciu s predávajúcim nás kontaktujte prosím na nasledovných kontaktoch: 

Zodpovedná osoba : Patrik Čeginik 
Poštová adresa: Shattlé, s. r. o., 
Letná 3372/25, 058 01 Poprad 
e-mail : info@shatle.com 
tel. : +421904560674

Objednávka tovaru
Kúpna zmluva: Vykonaním objednávky tovaru zo strany zákazníka a jej potvrdením zo strany predávajúceho strany uzatvárajú kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“). Predávajúci nie je povinný prijať objednávku zákazníka.

Obchodné podmienky: Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria tieto obchodné podmienky účinné v čase uzavretia kúpnej zmluvy (ďalej len „VOP“). Zákazník je povinný si tieto obchodné podmienky pred odoslaním objednávky starostlivo prečítať a v prípade otázok sa obrátiť na predávajúceho na vyššie uvedených kontaktoch. Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky starostlivo prečítal, rozumie im, a bez výhrad s nimi súhlasí.

Príslušné právo (spotrebiteľ): Právne vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia právom Slovenskej republiky, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), najmä § 588 a nasl. o kúpnej zmluve.
Príslušné právo (podnikateľ): Právne vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia právom Slovenskej republiky, príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), najmä § 409 a nasl. o kúpnej zmluve.

Predmet zmluvy: Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na ním uvedenú adresu v Slovenskej alebo Českej republike, resp. v inej krajine na základe osobitnej dohody, a zákazník sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú kúpnu cenu.

Spôsob objednávky: Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára na web stránke e-shopu alebo e-mailom na adrese. Predávajúci potvrdí doručenie objednávky e-mailom adresu uvedenú zákazníkom bezodkladne po jej doručení. Ak sa v tomto potvrdení neuvádza inak, takéto potvrdenie nie je prijatím objednávky a teda v jeho dôsledku nedochádza k uzavretiu Zmluvy.

Obsah objednávky: Zákazník je v objednávkovom formulári na web stránke e-shopu alebo e-mailovej objednávke povinný uviesť nasledovné údaje: napr. meno, priezvisko, adresu dodania zásielky, voliteľné údaje - telefonický a mailový kontakt . Zákazník je povinný uvádzať úplné, aktuálne, presné a pravdivé údaje. Ak predávajúci zistí alebo má podozrenie, že nejde o takéto údaje, má právo od Zmluvy odstúpiť. Prosíme zákazníkov, aby si obsah objednávky pred jej odoslaním riadne prekontrolovali a odstránili prípadne chyby ešte pred jej odoslaním.

Storno objednávky :Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od uzatvorenia kúpnej zmluvy e-mailom na adresu : info@shatle.com. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky.

Záväznosť objednávky: Objednávka zákazníka je pre kupujúceho záväzná a okrem prípadov upravených ďalej v týchto obchodných podmienkach (Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom) ju nemôže zrušiť.

Zľavy k objednávke a darčekový kupón: Predávajúci ponúka možnosť zvýhodneného zľavneného nákupu

a) nakupujúci musí byť registrovaným užívateľom e-shopu

b) nakupujúci požiadal telefonicky alebo e-mailom o individuálnu zľavu na konkrétne produkty

c) nakupujúci použije na nákup Zľavnený kupón

d) každá individuálna poskytnutá zľava má svoju finančnú hodnotu a dátumovú platnosť

e) zľavy sa môžu poskytnúť pre maloobchodný a veľkoobchodný nákup

V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, automaticky celá zľava zaniká a vrátená suma je znížená o celkovú zľavnenú sumu.


Darčekový kupón : darčekový kupón na našom e-shope môže kupujúci využiť na zníženie nákupnej ceny, hodnota darčekového kupónu je v nominálnych hodnotách 50€, 100€, 200€, 300€. Platnosť kupónu je v minimálnom trvaní 6 mesiacov od dátumu záväznej objednávky. Darčekový kupón môže využiť ktokoľvek, nie len kupujúci, v prípade, že hodnota darčekového kupónu je väčšia ako objednaný tovar, rozdiel v cene sa kupujúcemu nevracia.

Platobné podmienky
Konečná kúpna cena je uvedená pri každom jednotlivom tovare.

Platba kúpnej ceny mô že prebiehať nasledovnými spôsobmi:

1) platba vopred (pred dodaním tovaru) prevodom na bankový účet predávajúceho, platbou PayPal, alebo platobnými portálmi všeobecne

2) platba pri dodaní tovaru v hotovosti na dobierku.

Kúpna cena alebo akékoľvek iné platby v prospech predávajúceho sa považujú za uhradené až v deň, keď predávajúci obdrží tieto peňažné prostriedky (pripísaním na bankový účet predávajúceho a pod.).

V prípade omeškania s akoukoľvek platbou je zákazník povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania v zákonnej výške.

Dodacie podmienky
Povinnosť prevziať tovar:

Zákazník je povinný dodaný tovar prevziať. Ak ste spotrebiteľom a nákup tovaru ste si rozmysleli, oznámte prosím odstúpenie od Zmluvy (viď možnosť spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy nižšie) ešte pred odoslaním tovaru.

Ak zákazník tovar odmietne prevziať alebo ho neprevezme v odbernej lehote, resp. sa inak vyhýba prevzatiu tovaru, a prepravná spoločnosť predávajúcemu tovar vráti ako neprevzatý, je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady s tým spojené, najmä poplatky prepravcov tovaru spojené s jeho vrátením predávajúcemu v zmysle ich platných cenníkov.

Neprevzatie tovaru nie je odstúpením od Zmluvy zo strany zákazníka a nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za tovar. Predávajúci má v prípade neprevzatia tovaru právo požadovať od zákazníka poplatok za uskladnenie vo výške 15,00 EUR a/alebo od Zmluvy odstúpiť . Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo zablokovať tohto zákazníka z možnosti nakupovať tovar z eshopu na dobierku.

Zákazník je povinný uhradiť predávajúcemu vyššie uvedené náklady a poplatok za uskladnenie do 5 pracovných dní od výzvy predávajúceho (poštou alebo e-mailom). Opakované prevzatie tovaru je možné až po tom, čo zákazník zaplatí predávajúcemu vyššie uvedené náklady, poplatok za uskladnenie ako aj náklady spojené s opakovaným doručením tovaru (poštovné). Opakované dodanie tovaru prostredníctvom dobierky nie je možné. Avšak výnimočne k tejto situácii dochádza, zákazníci si navýšené poštovné uhradia pri prevzatí opätovne zaslanej dobierky.

Dodacia doba
Doba expedície tovaru je spravidla do 48 hodín od vytvorenia objednávky.

Spôsoby dopravy tovaru a poštovné:
Ak nie je stanovené inak, náklady na dopravu tovaru (ďalej len „poštovné“) platí zákazník spolu so zaplatením kúpnej ceny. Výška poštovného závisí od zvoleného spôsobu dopravy tovaru a platby kúpnej ceny. Výška poštovného a podmienky prepravy závisia od aktuálneho cenníka, prepravných poriadkov a obchodných podmienok jednotlivých prepravcov. Pri platbe kúpnej ceny na dobierku je výška poštovného vyššia.

Aktuálnu výšku poštovného a ponúkané druhy dopravy tovaru uvádza predávajúci v objednávkovom formulári pri výbere spôsobu doručenia tovaru a zákazníkovi ich oznámi tiež na vyžiadanie.

Ku dňu účinnosti týchto VOP ponúka predávajúci nasledovné spôsoby doručenia tovaru:

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE:
prostredníctvom kuriérskej služby
osobný odber


V ČESKEJ REPUBLIKE:
Dobierka do Českej republiky je odoslaná v EUR. DHL sumu prepočítava podľa aktuálneho kurzu, kde môžu vzniknúť kurzové rozdiely.

EUROPE, WORLDWIDE

We ship worldwide. Please contact us for shipping handles.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva na tovare
Zákazník nadobudne vlastnícke právo k tovaru až dňom zaplatenia kúpnej ceny predávajúcemu. Na zákazníka prechádza nebezpečenstvo náhodnej straty, poškodenia alebo zničenia tovaru v momente dodania tovaru zákazníkovi.

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom (vrátenie tovaru)
Spôsob odstúpenia od Zmluvy: Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od dodania tovaru spotrebiteľovi oznámením, ktoré bude jasne obsahovať vyhlásenie zákazníka vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení“). Oznámenie musí byť predávajúcemu preukázateľne odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Oznámenie o odstúpení môže spotrebiteľ doručiť predávajúcemu na kontakty predávajúceho uvedené vyššie jedným z nasledovných spôsobov: v listinnej podobe poštovou zásielkou; e-mailom; on-line na stránke e-shopu – len registrovaní zákazníci.

Výnimky z možnosti odstúpiť od Zmluvy: Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a vrátiť tovar, ktorý bol:
zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobený na mieru , určený osobitne pre jedného spotrebiteľa,
uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
Vrátenie tovaru: Spotrebiteľ je povinný tovar, od kúpy ktorého odstúpil (ďalej len „stornovaný tovar“), zaslať späť predávajúcemu (nie dobierkou, nebude prevzatá) najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. *

Adresa na vrátenie tovaru:
Shattlé, s.r.o.
Mýtna 7
81107 Bratislava
Slovensko


Stav vráteného tovaru: Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar v pôvodnom obale, nepoškodený, čistý a s visačkou. Dbajte prosím najmä o to, aby ste pri skúšaní tovaru nemali na sebe žiaden parfum, antiperspirant, deodorant, make-up ani iné látky, ktoré by mohli tovar znečistiť.
NEAKCEPTUJEME ŽIADEN TOVAR, PREJAVUJÚCI ZNÁMKY NOSENIA .

Vrátenie platby za stornovaný tovar: Sumu kúpnej ceny Vám vrátime na Vami uvedený bankový účet bezhotovostným prevodom. Ak ste platbu kúpnej ceny vykonali prostredníctvom PayPal, táto suma Vám bude vrátená prostredníctvom tohto portálu. Ak bola kúpna cena platená na dobierku a požadujete vrátenie platby prostredníctvom Slovenskej pošty, uveďte túto skutočnosť v oznámení o odstúpení od zmluvy. Inak súhlasíte s prevodom na bankový účet. Sumu kúpnej ceny a poštovného Vám vrátime do 14 dní od obdržania oznámenia o odstúpení, najskôr však nasledujúci pracovný deň po obdržaní vráteného tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru: Spotrebiteľ hradí náklady spojené so zaslaním tovaru späť predávajúcemu.

Reklamačný poriadok
Zodpovednosť predávajúceho: Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo a veľkosť. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Výluky:

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Predávajúci nezodpovedá za zmenu vlastnosti tovaru, ktorá nevznikla pri bežnom používaní tovaru, najmä predávajúci nezodpovedá za zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v dôsledku: opotrebenia, ktoré nebráni užívaniu tovaru, na ktorý je určený, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, mechanického poškodenia, poškodenia prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Záruka: Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Ako potvrdenie o záruke (záručný list) slúži doklad o kúpe (faktúra).

Uplatnenie reklamácie:

Tovar je potrebné reklamova ť v záručnej dobe, inak právo zo zodpovednosti za vady zanikne.

Zákazník je povinný reklamovať tovar bezodkladne po tom, čo vadu tovaru zistil, tovar prestať používať a uchovať ho tak, aby nedošlo k zhoršeniu vady alebo inému poškodeniu tovaru, a to až do zaslania tovaru predávajúcemu v rámci reklamácie. Akékoľvek poškodenie tovaru z dôvodu porušenia tejto povinnosti nie je možné považovať za vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci.
Reklamáciu môže zákazník uplatniť v písomnej forme poštou, alebo e-mailovým oznámením zaslaným na kontaktné údaje predávajúceho uvedené vyššie, spolu so zaslaním reklamovaného tovaru na poštovú adresu predávajúceho, aby mohol predávajúci preskúmať reklamovanú vadu.

Takéto oznámenie („reklamácia“) musí obsahovať minimálne nasledujúce údaje: údaje zákazníka, dátum a číslo objednávky, dátum prevzatia tovaru, popis tovaru a reklamovanej vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie – viď nižšie „Vybavenie reklamácie“). K reklamácii je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe, a ak ide o opätovnú reklamáciu tej istej vady, aj kópiu dokladu o vybavení pôvodnej reklamácie (v prípade spotrebiteľa, ak zakúpenie tovaru a okolnosti predchádzajúcej reklamácie nepreukáže inak).

Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu kompletný a čistý. V opačnom prípade, najmä ak reklamačnému konaniu budú brániť obecné zásady hygieny, predávajúci zašle zákazníkovi tovar späť na náklady zákazníka bez preskúmania reklamovanej vady a takáto reklamácia sa bude považovať za neuplatnenú. Za prípadné poškodenie tovaru počas prepravy zodpovedá zákazník.

Reklamácia, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, doklady a kompletný reklamovaný tovar podľa podmienok stanovených vyššie sa považuje za neuplatnenú.

Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, potvrdenie o uplatnení reklamácie.

Poštovné nevyhnutné na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu resp. iné nevyhnutné náklady spojené s uplatnením reklamácie hradí zákazník. Ak je reklamácia oprávnená, t.j. ak má reklamovaný tovar vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, náklady na uplatnenie reklamácie vám preplatíme. Potvrdenie o ich vynaložení (potvrdenie o platbe poštovného) nám na tento účel prosím zašlite spolu s reklamáciou.

Vybavenie reklamácie:

Ak je zákazníkom spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľ, zašle predávajúci písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní od jej uplatnenia.

Ak je zákazník spotrebiteľom a reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci reklamáciu uzná alebo odovzdá tovar na odborné posúdenie. Odborné posúdenie sa vykoná na náklady predávajúceho. Výsledok odborného posúdenia je spotrebiteľ povinný akceptovať.

Ak je zákazník spotrebiteľom a reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacov od kúpy, predávajúci reklamáciu uzná alebo zamietne na základe vlastného posúdenia. V prípade zamietnutia reklamácie oznámi predávajúci spotrebiteľovi, komu môže zaslať výrobok na odborné posúdenie. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť znova, len ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu.

Predávajúci môže tovar reklamovaný zákazníkom, ktorý je podnikateľom, odovzdať na odborné posúdenie definované v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Zákazník sa zaväzuje výsledok odborného posúdenia akceptovať. Ak odborné posúdenie ukáže, že za reklamovanú vadu nezodpovedá predávajúci, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu náklady na takéto odborné posúdenie.

Ak predávajúci reklamáciu uznaná, zákazník má nasledovné práva:

Práva zákazníka pri odstrániteľnej vade: Ak má tovar vadu, ktorú je možné odstrániť, zákazník má právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, môže zákazník namiesto toho požadovať výmenu tovaru. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Ak o to zákazník požiada, môže predávajúci namiesto týchto úkonov poskytnúť zákazníkovi primeranú zľavu z ceny tovaru.

Práva zákazníka pri neodstrániteľnej vade: Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak však neodstrániteľná vada bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť.

Výmena tovaru: Od prevzatia nového tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Oprava tovaru: Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (od doručenia reklamácie) až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Zľava z kúpnej ceny: Ak predávajúci vybaví reklamáciu poskytnutím zľavy z kúpnej ceny, jej výšku určí predávajúci v závislosti od zníženia hodnoty tovaru a rozsahu vady. Zákazník nemá právo na úroky ani právo na zadržanie kúpnej ceny (alebo jej časti) z dôvodu nároku na zľavu z kúpnej ceny v zmysle § 439 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.

Vrátenie tovaru:

Po vybavení reklamácie, predávajúci doručí tovar (pôvodný, opravený alebo vymenený, v závislosti od spôsobu vybavenia reklamácie) zákazníkovi na ním uvedenú adresu na vlastné náklady. Ak predávajúci vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny, tovar zákazníkovi nevracia.

V prípade reklamácie tovaru, ktorú nie je možné vybaviť z dôvodu, že zákazník nesplnil podmienky uplatnenia reklamácie (najmä zaslal znečistený tovar), alebo opätovnej neoprávnenej reklamácie tej istej vady (po tom, čo bola reklamácia už riadne vybavená a nedošlo k novým skutočnostiam), je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu poštovné za doručenie tovaru späť zákazníkovi.

Ak zákazník doručovaný tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený účtovať zákazníkovi poplatok za uskladnenie vo výške 15,00 EUR.

V prípade nevyhovujúceho postupu reklamácie má nakupujúci – spotrebiteľ – právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@shatle.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Odstúpenie od Zmluvy predávajúcim
Predávajúci je oprávnený dostúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v týchto VOP alebo právnych predpisoch. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy môže predávajúci zaslať zákazníkovi v písomnej forme poštou alebo e-mailom.

Predávajúci je okrem iného oprávnen ý od Zmluvy odstúpiť, ak sú mu známe skutočnosti, na základe ktorých očakáva, že zákazník by si dodaný tovar neprevzal; údaje uvedené v objednávke sú chybné, neúplné či fiktívne; došlo k vyčerpaniu zásob objednaného tovaru;

z dôvodov tzv. vyššej moci, t.j. prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle predávajúceho a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal.

Uplatňovanie sťažností a podnetov
Váš názor je pre nás dôležitý a posúva nás ďalej. S Vašimi návrhmi, podnetmi prípadne sťažnosťami sa môžete obrátiť na predávajúceho na vyššie uvedených kontaktoch. Na Vaše dotazy Vám odpovieme v čo najskoršom čase.

Ochrana osobných údajov
Pri prevádzkovaní e-shopu a súvisiacich činností je predávajúci prevádzkovateľom osobných údajov svojich potenciálnych zákazníkov a zákazníkov, prípadne iných osôb, ktoré mu osobné údaje poskytnú na niektorý z nižšie uvedených účelov. Predávajúci spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) tak, aby Vaše osobné údaje boli v čo najväčšej miere chránené. Napriek tomu vezmite prosím na vedomie, že v prostredí internetu nie je možné úplne vylúčiť akékoľvek riziká narušenia bezpečnosti údajov.

Pri poskytovaní osobných údajov predávajúcemu ste povinní uvádzať správne, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak sa poskytnuté osobné údaje zmenia počas doby ich spracúvania predávajúcim, ste povinní takúto zmenu oznámiť predávajúcemu.

Uzavretie kúpnej zmluvy:

Na účel uzavretia kúpnej zmluvy a jej plnenia je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a údaje o bankovom spojení.

Zvolením konkrétneho spôsobu dopravy tovaru vyjadrujete súhlas s tým, že Vaše osobné údaje poskytneme v potrebnom rozsahu spoločnosti, ktorá zabezpečuje zvolený spôsob dopravy.

Ak ste navštívili náš e-shop na základe ponuky zverejnenej na iných webových stránkach ako stránkach nášho e-shopu (www.shatle.com), napr. facebook.com a pod., vezmite prosím na vedomie, že nepožadujeme, aby ste nám poskytovali akékoľvek osobné údaje prostredníctvom týchto portálov. Ak na komunikáciu s nami využívate tieto alebo iné portály, vezmite prosím na vedomie, že osobné údaje, ktoré takto poskytnete, môžu spracúvať prevádzkovatelia týchto portálov za podmienok nimi stanovených. Predávajúci nezodpovedá za prípadné spracúvanie Vašich osobných údajov týmito portálmi resp. inými osobami, ktoré ich získali prostredníctvom týchto portálov. Odporúčame Vám si starostlivo prečítať podmienky ochrany osobných údajov poskytovaných týmito portálmi pred tým, ako poskytnete akékoľvek osobné údaje.

Osobné údaje, ktoré od Vás prípadne získame cez tieto portály, spracúvame v zmysle týchto VOP.

Recenzie:

Na účel získania Vašej spätnej väzby ohľadom spokojnosti so zakúpeným tovarom a našimi službami Vás môže po zakúpení tovaru kontaktovať predávajúci e-mailom s dopytom o poskytnutie recenzie. Recenzia s uvedením Vášho krstného mena sa môže zverejniť na webových stránkach shatle.com, facebook.com a twitter.com.

Poskytnutie recenzie je dobrovoľné. Poskytnutím recenzie súhlasíte s takýmto zverejnením a spracúvaním týchto Vašich osobných údajov zo strany predávajúceho na daný účel v zmysle vyššie uvedeného po dobu neurčitú. Predávajúci nezodpovedá za prípadné spracúvanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi stránok, na ktorých sú zverejnené, resp. inými osobami.Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov:

Máte právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať najmä potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona;
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal Vaše osobné údaje na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Adresa na zaslanie žiadosti: www.shatle.com, Shattle, s.r.o., Letná 3372/25, 058 01 Poprad, Slovensko

Ako dotknutá osoba máte ďalšie práva najmä podľa § 28 zákona, vrátane práva obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Linky na stránky tretích osôb:

Na webových stránkach nášho e-shopu sú umiestnené linky na iné webové stránky, ktoré prevádzkujú iné osoby (napr. facebook.com, twitter.com a pod.). Pri využívaní týchto stránok tretích osôb môže dochádzať k zbieraniu Vašich osobných údajov. Osobné údaje, ktoré poskytnete týmto stránkam, môžu spracúvať prevádzkovatelia týchto stránok za podmienok nimi stanovených. Predávajúci nezodpovedá za prípadné spracúvanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi týchto stránok resp. inými osobami. Odporúčame Vám si starostlivo prečítať podmienky ochrany osobných údajov poskytovaných prevádzkovateľmi týchto stránok pred tým, ako poskytnete akékoľvek osobné údaje.

Záverečné ustanovenia
Tie VOP sú ú činné odo dňa 1.6. 2016

Aplikovateľné právo: Akékoľvek právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy resp. iných vzťahov upravených týmito VOP sa riadia právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení použitia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru zverejneného v Zbierke zákonov pod č. 160/1991 Zb. ako aj vylúčení použitia Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru zverejneného v Zbierke zákonov pod č. 123/1988 Zb. Uvedené sa nevzťahuje na prípady, v ktorých je dohoda o voľbe aplikovateľného práva vylúčená právnymi predpismi.

Súdna príslušnosť: Na rozhodovanie prípadných sporov vyplývajúcich zo Zmluvy alebo s ňou súvisiacich sú príslušné všeobecné súdy v Slovenskej republike, konkrétne všeobecný súd predávajúceho. Uvedené sa nevzťahuje na prípady, v ktorých je dohoda o voľbe súdnej príslušnosti vylúčená právnymi predpismi.
Vyhotovenie Zmluvy: Zmluva je tvorená prijatou objednávkou zákazníka a VOP účinných v čase uzavretia Zmluvy. Predávajúci neuchováva písomné resp. elektronické vyhotovenie týchto dokumentov na účel zákazníka. Zákazník má možnosť reprodukovať a uchovať obsah týchto dokumentov v čase uzavretia Zmluvy.

Iné dojednania:

Ak je zákazníkom podnikateľ, akékoľvek peňažné plnenie predávajúceho zákazníkovi bezhotovostnou formou sa považuje za splnené odpísaním príslušnej sumy z bankového účtu predávajúceho.

Zákazník, ktorý je podnikateľom, nemá právo započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči pohľadávkam predávajúceho.

Ak je ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP alebo kúpnej zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, alebo stratí platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť neskôr, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP a Zmluvy.Ďakujeme za Vašu priazeň !